Dorpsvisie

Van mei tot en met oktober 2016 is er aan een dorpsvisie gewerkt. U kunt de visie en de bijbehorende bijlagen downloaden, printen en bewaren op uw eigen computer.

DorpsvisieBijlagen Dorpsvisie

De onderzoekers hebben Schildwolde leren kennen als een dorp vol ideeën, plannen en meningen. Zij hebben dan ook het volste vertrouwen dat deze visie omgezet kan worden in prachtige initiatieven.

Inmiddels is met de uitwerking van enkele thema’s een start gemaakt.
Doordat jeugdsoos ’t Kon Amper’ op 4 juni 2017 door brand werd verwoest werd de noodzaak om te komen tot een “dorpsonderkomen” alleen maar sterker.
Vanuit de Vereniging Dorpsbelangen is een werkgroep gevormd die de mogelijkheden daartoe heeft onderzocht, hetgeen heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting MFC Schildwolde.
Het bestuur van deze stichting is momenteel bezig de benodigde financiële middelen binnen te krijgen voor de bouw van een multifunctioneel centrum op de plaats van de voormalige jeugdsoos (naast o.b.s. De Meent aan de H. Goeman Borgesiusstraat).

Ook aan de overige in de dorpsvisie genoemde thema’s wordt getracht invulling en uitwerking te geven.
Indien er nog vrijwilligers zijn die zich in een thema willen verdiepen en dit verder uitwerken dan zijn ze uiteraard van harte welkom!
Meldt u aan bij één van de bestuursleden.

Laten we de visie samen omzetten in initiatieven die er voor zorgen dat Schildwolde ook in de toekomst één van de mooiste dorpen van Groningen blijft!