Privacyverklaring

De Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde beheert en verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Deze persoonsgegevens zijn door de leden zelf aan de vereniging verstrekt. Door de verstrekking van de persoonsgegevens aan de Vereniging geeft u toestemming om die gegevens te beheren en te gebruiken.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij beheren en verwerken:
Van de leden van onze vereniging beheren en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
–          voorletters en geslachtsnaam;
–          geslacht;
–          adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats);
–          telefoonnummer;
–          e-mailadres.

Reden van beheer en verwerking:
De Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde beheert en verwerkt de genoemde persoonsgegevens van haar leden voor de volgende doeleinden:
–          registratie lidmaatschap;
–          inning contributie;
–          uitnodiging vergaderingen en activiteiten;
–          toezending blad “de Juvver”;
–          individuele benadering als vrijwilliger e.d.

Toegang persoonsgegevens:
De persoonsgegevens van de leden zijn alleen toegankelijk voor de penningmeester en de secretaris van de vereniging (of hun plaatsvervangers). Indien voor de uitoefening van bepaalde taken noodzakelijk kunnen persoonsgegevens ook worden verstrekt aan de overige bestuursleden van de vereniging. Alle bestuursleden gaan uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen:
Elk lid van de vereniging heeft het recht zijn/haar eigen persoonsgegevens in te zien. Daarbij kan gevraagd worden dat het lid zich legitimeert met een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort).
Indien een lid van mening is dat zijn/haar persoonsgegevens in de administratie van de Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde niet juist zijn kan hij/zij een verzoek tot correctie indienen.

Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de persoonsgegevens uit de administratie worden verwijderd zodra dit kan (als alle lopende zaken zijn afgehandeld). De maximale bewaartermijn van historische persoonsgegevens bedraagt vijf jaar.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden:
De Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde zal nooit persoonsgegevens van haar leden verstrekken of verkopen aan derden, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is.

Publicatie foto’s van evenementen:
De Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde organiseert allerlei evenementen. Deze zijn openbaar en vaak worden dan ook foto’s gemaakt. Sommige foto’s worden geplaatst op de website van de vereniging (www.dorpsbelangenschildwolde.nl) of geplaatst in het blad “de Juvver”.
Indien u bezwaren hebt tegen het plaatsen van een foto, waar u op staat, op deze website dan kunt u dit melden aan de fotograaf.
Mocht er onverhoopt toch een foto op de website zijn geplaatst, waartegen u bezwaar hebt, dan kunt u dit melden via de website of bij de secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde.

Vragen, opmerkingen e.d.:
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen Schildwolde via het contactformulier op de website of telefonisch: 0598 422763.