De procesgroep Krachtenbundeling Schildmeerdorpen heeft 3 thema’s voorbereid die de onderlinge samenwerking tussen de Schildmeerdorpen en het gebied ten goede komen. Het zijn: recreatie, duurzaam bouwen en verkeersveiligheid. Gemeente Midden-Groningen wil met de 6 dorpen het experiment aangaan om van onderen op met deze thema’s aan de slag te gaan. Op die manier hopen we gezamenlijk een vernieuwende democratische praktijk-werkwijze te ontdekken. We zoeken mensen die mee willen werken aan het concreet maken van 3 onderstaande praktische thema’s:

De historische kademuur Haansvaart in Hellum kan worden hersteld en behouden dankzij de leefbaarheidssubsidies voor gemeenten in het aardbevingsgebied (NPG). Ook kan de wandelroute Haansvaart in dit dorp worden aangelegd. Zowel de restauratie van de historische ontmoetingsplek en de wandelroute dragen naar verwachting bij aan de leefbaarheid in het dorp. Maar ook de verbinding van het dorp met het prachtige Schildmeergebied, het Roegwold en de omliggende dorpen. Bij dorpsbewoners roept het thema ‘recreatie en natuur’ positieve reacties op: natuur, rust, waterrecreatie, golfbaan Duurswold en wandel-, en fietsmogelijkheden worden gewaardeerd. Aandachtspunten op het gebied van natuur en recreatie vormen o.a. de (minder goede) recreatieve verbindingen met de regio, het ontbreken van een continue wandel/ fietsroute langs het Schildmeer, het ontbreken van sportvoorzieningen in het gebied, het geringe aantal aanlegsteigers en de uitstraling van het strand. Wil jij meedenken over de verbindingen en het ontwikkelen van andere recreatieve mogelijkheden? Meld je hier aan bij de Werkgroep Recreatie Schildmeer.

Duurzaam bouwen gaat over bouwen met een voortuitziende blik. Welke doelgroepen vallen op termijn buiten boord in ons dorp? Voor welke doelgroepen zijn er minder mogelijkheden dan gewenst? Welke ontwikkelingen kunnen wij op alvast op inhaken, bijv. in de zorg? Binnen de nieuwe woonvisie wordt ruimte geboden aan vraaggerichte woningbouw. Voor specifieke doelgroepen en aansluitend op de bestaande structuren en daarmee structuur versterkend. Hoe krijg je een dergelijke behoefte in je dorp goed in beeld en welke mogelijke zijn aanwezig om hierop aan te sluiten? Steendam loopt voorop. Wil je meedenken over het vervolg van Steendam en/of de navolging van het ingezette traject in de andere 5 dorpen? Meld je hier aan bij de Werkgroep Duurzaam Bouwen in de Schildmeerdorpen.   

Ook via het verkeer zijn onze dorpen met elkaar verbonden. Goede bereikbaarheid van detailhandel en publieke voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid, maar een goede verkeersveiligheid evenzo. De belangrijkste problemen m.b.t. de verkeersveiligheid in de dorpen zijn de gebrekkige of ontbrekende fiets/voetpaden en 30km zones. Wil je meedenken in hoe we als dorpen gezamenlijk onze verkeersveiligheid kunnen aanpakken? Heb je zowel aandacht voor lokale situaties maar ook zeker oog voor de regionale verbanden? Meld je dan hier aan voor de Werkgroep Verkeer- en Verkeersveiligheid in de Schildmeerregio?

Aftrapbijeenkomst

Op woensdag 11 september is er een aftrapbijeenkomst voor alle 3 werkgroepen tegelijk.

Je kunt je hier aanmelden! De locatie volgt later op basis van het aantal aanmeldingen.

Datum:                woensdag 11 september

Tijdstip                 19.30- 21.00 uur

Locatie:                volgt

Zelfsturing en eigenaarschap

De 6 dorpen rond het Schildmeer gaan samenwerken aan de toekomst van hun gebied. Omdat veel van de kansen en uitdagingen in het gebied dezelfde onderwerpen betreffen, hebben de besturen van die dorpsverenigingen afgesproken hun krachten op die terreinen zoveel mogelijk te bundelen. De besturen zijn overtuigd van de meerwaarde en kansrijkheid van deze aanpak om de bewoners zelf pro-actief mee te laten denken en doen over de (toekomstige) inrichting van hun eigen woon- en leefomgeving. Het proces wordt nadrukkelijk vormgegeven met directe betrokkenheid van de gemeente. De gemeente wil inwoners op een andere manier betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit democratisch vernieuwingsproces juicht ze van harte toe. Op deze wijze kan een innovatieve en toekomstbestendige relatie en gelijkwaardige samenwerking gecreëerd worden.

Het is voor alle betrokken partijen een zoektocht/leerproces naar goed gestructureerde, constructieve en wederzijdse betrokkenheid. Inwoners kunnen dan permanent betrokken blijven en richting geven aan ontwikkelingen in de eigen omgeving, en niet alleen eens in de 4 jaar hun stem uitbrengen. Naast de gebiedsregisseur van Midden-Groningen zijn voor de verdere professionele begeleiding van het 6 Schilddorpenproject afspraken gemaakt met de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) en CMO STAMM (kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe.